Kurumsal Sorumluluk Şebekemiz

Mobil telefon hizmetlerimiz, çağrı alıp gönderen baz istasyonlarının meydana getirdiği bir şebekeye ve diğer mobil hizmetlere bağlıdır. Kapsama alanımızı ve kapasitemizi geliştirirken ve görüntülü arama, internet ve mobil televizyon gibi yeni hizmetleri devreye sokarken yoğun şebeke trafiğinin üstünden gelmek için daha fazla sayıda baz istasyonuna ihtiyaç duymaktayız.

 

Şu an itibariyle şebekemizi gelişmekte olan piyasalarda konuslandirmaya odaklandik ve faaliyetlerimizi bu piyasalarda genişletmeye devam ediyoruz. Gelişmekte olan piyasalarda elde ettiğimiz deneyimleri ve en iyi uygulama örneklerini yeni şebekeler kurarken kullaniyoruz. Bunun yanı sıra gelişmekte olan piyasalarda denenen yenilikçi/innovatif teknikleri gelişmekte olan piyasalara aktararak buradaki etkinliği arttırmaya çalışıyoruz.

 

İletişim baz istasyonları üzerinden olmaktadır.Bu baz istasyonlarından her biri sesli arama, SMS, e-posta, MMS, web, TV ve program indirme gibi hizmetleri destekleyen antenlerden ve şebeke teçhizatının muhafaza edildiği bir kabinden meydana gelmektedir. Baz istasyonlarının kapsadığı alan, hücre olarak bilinir. Hücreler kendi içlerinde genellikle üç sektöre bölünmüştür. Bu sektörler komşu hücrenin sektörleriyle örtüşerek kesintisiz/aralıksız bir şebeke meydana getirirler. Bu hücrelerin kapsadığı alan açık alanlarda birkaç kilometre yarıçapa ulaşırken binaların yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve bina içlerinde yüz metreye kadar düşebilmektedir. Cep telefonlarının nasıl çalıştığını öğrenmek için buraya tıklayın.

 

Baz istasyonları çok çesitli yerlere kurulabilir. Bazı baz istasyonları özel bir amaca hizmet etmek için kurulurlar. Bazıları ise diğer operatörlerle ortak bir direk paylaşır. Bazıları da bina çatısı veya sokak lambaları gibi hali hazırda mevcut olan yapıların üzerine konumlandırılır. Baz istasyonlarının tasarımları konumlandırılacağı yere göre farklılık gösterir.

 

Grubun şebeke kurmak (roll-out) için izlediği politika ve kılavuz ilkeler

 

Grubumuzun şebeke kurarken izlediği bir grup politikasi ve beraberinde takip ettiği bazı kılavuz ilkeler vardir. Grubun Yetkili Şebeke Kurma Politikasinda, bütün operatörler için geçerli olan bazı standartlar belirlenmiştir. Bu standartlar altı temel alana ilişkin standartlardır: yasal uygunluk, çevre etkisi, radyofrekans emisyonları, site planlaması ve seçimi, iletişim ve danışmanlık ve arazi sahibi ile ilişkiler

 

Bunun yanı sıra tedarik zinciri ile ilgili değerlendirmelerimizi yüklenicileri de içine alacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda yüklenicilerin mevcut politikayi ve ilkeleri ne kadar dikkate aldığını izliyoruz. Amacımız, işe başlamadan önce bütün yeni yüklenicileri politikalarımiz ve kılavuz ilkelerimiz konusunda bilgilendirmektir.

 

Şebekemizin etkisini yönetmek

 

Yeni şebekeler kurarak kapsama alanımızı ve kapasitemizin arttırmaya çalışıyoruz. Bu sayede görüntülü arama, internet ve mobil televizyon gibi yeni hizmetleri devreye sokabiliyoruz. Bunu yaparken teknik ve ticari kısıtlamalar ile kamunun yer ve tasarıma ilişkin görüşleri arasinda bir denge gözetmeliyiz.

 

Genişleyen kapsama alanıyla birlikte çeşitlenen mobil hizmetler çoğu kullanıcıyı memnun etmektedir. Ancak bazı kişiler baz istasyonlarının görsel etkisi veya radyofrekans (RF) alanlarının saglik üzerindeki etkisi konusunda bazı endişeler taşımaktadır. Bu bağlamda hizmet verilen bölgedeki halkın görüşlerini alarak onları anladığımızı ve endişelerini paylaştığımızı göstermeye çalışıyoruz.

 

Şebeke kurarken; özellikle Telekomünikasyon Kurumu'ndan ve arazi sahiplerinden gerekli izin ve onaylar alınmalıdır. Bu izinleri almak için gerekli bekleme süresi en fazla 75 gündür. Bu süre ilgili kurulacak sistem veya baz istasyonunun tüm yasal,çevre,ve RF etkilerinin standart seviyede olması ile ilgili bir süre olup,operatörümüz olarak tüm bu süreç ve seviyelere uymakla yükümlüyüz ve gerekli hassasiyeti gösteriyoruz.

 

Bazı durumlarda diğer şebekelerle aynı siteleri kullanarak ihtiyaç duyulan toplam site sayısını sınırlandırabilmekteyiz. Böylece hem maliyet düşmekte hem de takibi yapılacak sitelerin sayısı azalacağından gerekli kontrol ve izinlerle ilgili iş yükü azaltılmaktadır. Bölge halkı da sitelerin ortak kullanımını desteklemektedir. Böylece belirli bir alanda ihtiyaç duyulan baz istasyonlarının sayısı azalacaktır. Bununla birlikte ortak kullanılacak sitelerin alanı normalden daha geniştir. Çünkü bu alana birden fazla operatörün teçhizatı sığdırılmak zorundadır. Bu nedenle ortak kullanılacak siteleri mevcut arazi üzerine oturtmak bazen oldukça zor olabilir.

 

Baz istasyonlarımızı konumlandırırken her zaman (TK) Telekomünikasyon Kurumu'na uygun hareket etmeyi amaçlıyoruz.

 

Yeni alan (site) seçimi

 

Alan seçimi ve yeni kurulacak baz istasyonlarının tasarımı zorlu bir iştir. Bu anlamda, teknik şartlar ile kamu memnuniyeti arasında bir denge gözetilmelidir. Teknik şartlar ve kamuoyu genellikle birbiriyle zıttır. Örneğin, yüksek direkler daha geniş bir kapsama alanı saglar. Ancak görsel etkileri de bununla doğru orantılı olarak artar. İsteğimiz şebekelerimizi hızlı bir sekilde devreye sokmak yönündedir. Ancak bu konuda kamuya danışmak önemli olduğu kadar uzun bir zaman gerektirir. Bu anlamda insanların önem verdiği noktaları göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin,

 

Okul, hastane, doğal kaynaklar ve halkın önem verdiği diğer alanlar

 

 • Baz istasyonlarının manzara üzerindeki görsel etkisi
 • Yerel imar ve iskan yönetmeliğine uygunluk
 • Bilgiye erişim
 • Fikir alma
 • Önemli olduğu düşünülen teknik konular aşağıdaki gibidir:
  • RF alanı şiddeti ile ilgili kılavuzlara uygunluk
  • Kapsama alanının ve kapasitenin durumu ve gelişmiş hizmetler
  • Sağlam ve güvenli yapı
  • Etkili kurulum
  • Kapsama alanını güvence altına almak için diğer baz istasyonları ile korunan hiza
  • Kolay erişim ve bakım imkanları
  • Güç kaynağına yakınlık.

Görsel etki

 

Her koşula uydurabileceğimiz çok sayida baz istasyonu tasarımımız bulunmaktadır.

Eger mümkünse baz istasyonlarımızı konumlandırmadan önce, halka ve yerel idaricilere danışıyoruz. Bazı yerlerde özel tasarım baz istasyonları (örneğin ağaca konumlandırılmış baz istasyonları) tercih edilirken bazılarında ise görünür bir yerde konumlandırılmış standart bir tasarım tercih edilmektedir.

Görsel etkiyi azaltmaya yönelik bazı iyi uygulama örnekleri bulunmaktadır. Bunları mümkün mertebe uygulamaya ve uygulatmaya çalışmaktayız. Bunlardan bazıları şöyledir:

 • Diğer mobil telefon operatörleriyle ortak bir site kullanmak
 • Anten ve teçhizatı desteklemek için varsa mevcut yapılardan faydalanmak
 • Direkleri, sokak lambası veya bayrak direği görüntüsüyle tasarlamak
 • Teçhizat kabinlerini kurarken çevreye uyumlu malzemeler kullanmak veya kamuflaj şeklinde boyamak
 • Direkleri göze çarpmayacak şekilde konumlandırmak.

Halkın görüşünü almak

 

Kamunun şebekelerimiz hakkındaki düşüncesi sergilediğimiz yaklaşıma göre değişmektedir. Bilgi eksikliği kamunun kaygı derecesini arttırabilir. Geçmiş deneyimlerimize dayanarak yerel halkla kurulan iletişimin kalitesinin bu konuda oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. İletişim zayıfsa bu endişenin artmasına neden olabilir. Endişeyi azaltmanın bir yolu, halkı dinlemek ve onlara açıklama yapmaktır.

İnsanlar kurulma aşamasındaki bir baz istasyonuna karşı çıktığında onları mümkün olduğunca dinlemeye ve anlamaya çalışıyoruz.

Benimsemiş olduğumuz şebeke konuşlandırma politikası gereğince grubumuzda faaliyet gösteren bütün şirketler yerel halkla ve idarecilerle iletişim içinde olmak onların sorunlarını dinlemek durumundadır. Şirketlerin internet sayfalarında şebeke kurulumuna ilişkin bilgilere yer vermeli ve grubun yayınladığı kitapçıklar bu şirketlere dağıtılmalıdır.