Şirketler Neden Sürdürülebilirliğe Önem Vermeli?

Şirketler Neden Sürdürülebilirliğe Önem Vermeli?

Güncel kaynak kullanım hızımıza göre ekosistemlerin kendini yenileyebilmesi için 1,6 dünyaya daha ihtiyacımız var.

 

Bugün karşı karşıya olduğumuz küresel ısınma, biyoçeşitlilik kaybı, kaynakların hızla tükenmesi ve kirlenmesi gibi çevresel tehditler, herkesi yakından ilgilendirmektedir. Bu durum, sadece kendi nesline karşı değil, gelecek nesillere karşı da sorumlu olma bilincinin toplumun tüm kesimlerinde kabul gördüğü bir dönüşüm sürecinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada, gelecek nesillere karşı sorumlulukların yerine getirilerek dünyanın daha yaşanılabilir kılınması için hepimize daha fazla sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle tüm tüketicilerde, şirketlerin operasyonlarını yürütürken topluma ve çevreye katkı sağlamasına yönelik beklentiler de artmıştır.

 

Fiziksel santralin gerektirdiği bakım maliyetlerinizi tamamen ortadan kaldırın, kurulum masrafı olmadan bulut santral ile tanışın!

 

1980 den bu yana sera gazı emisyonları iki katına çıktı ³ ve ortalama küresel sıcaklık en az 0,7 santigrat derece arttı.

 

Fiziksel santralin gerektirdiği bakım maliyetlerinizi tamamen ortadan kaldırın, kurulum masrafı olmadan bulut santral sistemi ile tanışın!

 

Günümüzde faaliyet gösteren şirketlerin rekabet gücünü koruması ve devam ettirebilmesi için sadece kâr artışına odaklanılmaması, operasyon ve stratejiler oluştururken çevresel ve sosyal boyutların da ele alınması gerekmektedir. Bu noktada, kurumsal sürdürülebilirlik kavramı öne çıkmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin iç ve dış çevrelere yönelik sorumluluklarını yerine getirirken stratejilerini verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve şirket değerlerine fayda sağlama gibi hedefler doğrultusunda oluşturmasıdır. Şirketlerin bu kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, ekonomik büyüme sağlarken çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe de katkı sağlayan, toplumsal çıkarlar ile paralel stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri operasyonlarına entegre etmeleri gerekmektedir. Ölçeği fark etmeksizin tüm şirketler, sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak somut adımlar atarak hedeflerini gerçekleştirebilirler;

 

  • Operasyonlar sırasında doğayı daha az kirleten çevre dostu teknolojiler kullanmak
  • Şirketi oluşturan tüm paydaşları çevreyi korumaya yönelik bilinçlendirmek
  • Üretim süreçlerinde enerji tasarrufuna geçerek ve enerji verimliliğini artıracak yenilikçi ürünler geliştirmek

 

Şirketlerin, operasyonlarını yürütürken ortaya çıkabilecek ekolojik, sosyal ve ekonomik sonuçları göz önüne alarak bütüncül bir sürdürülebilirlik anlayışı benimsemesi gerekmektedir. Bütüncül bir sürdürülebilirlik anlayışına sahip olmak, şirketlere birçok alanda katkı sağlar. Sürdürülebilirliği benimseyen şirketler çevreye fayda sağlarken aynı zamanda verimlilik hedeflerine de ulaşabilirler. Günümüzde, IoT teknolojisi şirketlerin verimliliğini artıran ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan önemli teknolojilerden biri olarak öne çıkmaktadır. IoT teknolojisi, tüm bu faydalara ek olarak şirketlerin enerji tasarrufu yaparak maliyetleri azaltmasını da sağlamaktadır.

Vodafone Business’ın sürdürülebilirliğinize katkı sağlayan ürünü Red Enerji’yi incelemek için tıklayın!