Şirketler İçin 4 Adımda Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler İçin 4 Adımda Sürdürülebilirlik Rehberi

Sürdürülebilirlik kavramlarından IoT çözümlerine, şirketinizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için ihtiyacınız olan tüm bilgileri sizin için derledik

 

ÖZET

 

İnsanların hem günlük yaşantılarında hem de iş hayatlarında sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak şekilde hareket etmesi gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Bu noktada, ekonominin önemli bir bölümünü oluşturan şirketlere de büyük bir sorumluluk düşmektedir. Şirketlerin, operasyonlarını yürütürken ortaya çıkabilecek ekolojik, sosyal ve ekonomik sonuçları göz önüne alarak bütüncül bir sürdürülebilirlik anlayışı benimsemesi gerekmektedir.

 

Bütüncül bir sürdürülebilirlik anlayışına sahip olmak, şirketlere birçok alanda katkı sağlar. Sürdürülebilirliği benimseyen şirketler çevreye fayda sağlarken aynı zamanda verimlilik hedeflerine de ulaşabilirler.

 

Günümüzde, IoT teknolojisi şirketlerin verimliliğini artıran ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan önemli teknolojilerden biri olarak öne çıkmaktadır. IoT teknolojisi, tüm bu faydalara ek olarak şirketlerin enerji tasarrufu yaparak maliyetleri azaltmasını da sağlamaktadır. Güncel kaynak kullanım hızımıza göre ekosistemlerin kendini yenileyebilmesi için 1,6 dünyaya daha ihtiyacımız var. 

 

Sürdürülebilirlik Nedir?

 

Geleceğin inşa edilebilmesi, insanlığın ihtiyaçlarını karşılarken çevre ile denge sağlamasına bağlıdır. Son yıllarda çevrenin ve doğal kaynakların hızla tükenme sınırına gelmesi ile sürdürülebilirlik, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konu haline gelmiştir. 

 

2021 yılında Birleşmiş Milletler, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinde, küresel ısınmanın yarattığı çevresel tehditleri ortaya koyan bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda, mevcut karbon emisyon seviyeleri azaltılmadığı taktirde, 2040 yılına kadar dünya sıcaklığının 1,5 dereceden fazla artacağı belirtilmiştir.¹

 

Bu nedenle, iklim değişikliğinden kaynaklanacak çevresel etkilerden korunmak ve sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmak için öncelikle sürdürülebilirlik kavramının doğru anlaşılması gerekmektedir

 

Kesin bir tanımı olmasa da yaygın kullanılan tanımlardan hareketle sürdürülebilirlik,  “İnsanlığın, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini etkilemeyecek şekilde hareket etmesi ” olarak tanımlanabilir.

 

 

Sürdürülebilirlik kavramı denildiğinde ilk olarak akla çevresel konular gelmektedir ancak sürdürebilirliği sağlamak için ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutları bir arada içeren bütüncül bir bakış açısına sahip olmak gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, sürdürülebilir bir geleceğin sağlanması için ilk kural, insanların hem günlük hem de iş hayatında bu üç boyutu dengeli bir şekilde yürütmesidir.

 

Şirketler Neden Sürdürülebilirliğe Önem Vermeli?

 

Bugün karşı karşıya olduğumuz küresel ısınma, biyoçeşitlilik kaybı, kaynakların hızla tükenmesi ve kirlenmesi gibi çevresel tehtitler, herkesi yakından ilgilendirmektedir. Bu durum, sadece kendi nesline karşı değil, gelecek nesillere karşı da sorumlu olma bilincinin toplumun tüm kesimlerinde kabul gördüğü bir dönüşüm sürecinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

 

Son 50 yılda ortaya çıkan küresel ısınma değişimlerinin %95'ine insan faaliyetleri sebep oldu.²

1980 den bu yana sera gazı emisyonları iki katına çıktı ³ ve ortalama küresel sıcaklık en az 0,7 santigrat derece arttı.

 

Günümüzde faaliyet gösteren şirketlerin rekabet gücünü koruması ve devam ettirebilmesi için sadece kâr artışına odaklanılmaması, operasyon ve stratejiler oluştururken çevresel ve sosyal boyutların da ele alınması gerekmektedir.

 

Bu noktada, kurumsal sürdürülebilirlik kavramı öne çıkmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin iç ve dış çevrelere yönelik sorumluluklarını yerine getirirken stratejilerini verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve şirket değerlerine fayda sağlama gibi hedefler doğrultusunda oluşturmasıdır.

 

Şirketlerin bu kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, ekonomik büyüme sağlarken çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe de katkı sağlayan, toplumsal çıkarlar ile paralel stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri operasyonlarına entegre etmeleri gerekmektedir.

 

Ölçeği fark etmeksizin tüm şirketler, sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak somut adımlar atarak hedeflerini gerçekleştirebilirler;

 

 • Operasyonlar sırasında doğayı daha az kirleten çevre dostu teknolojiler kullanmak
 • Şirketi oluşturan tüm paydaşları çevreyi korumaya yönelik bilinçlendirmek
 • Üretim süreçlerinde enerji tasarrufuna geçerek ve enerji verimliliğini artıracak yenilikçi ürünler geliştirmek

 

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Sirketlere Sağladığı Faydalar 

Kurumsal sürdürülebilirliği özümseyerek
faaliyetlerine entegre eden ve bunu şeffaf bir
şekilde paylaşan şirketler, toplum nezdinde olumlu
intiba oluşturarak, marka değerini iyileştirebilirler
Sürdürülebilirlik stratejilerini operasyonlarına
entegre eden şirketler daha düşük enerji tüketimi ve
azalan enerji maliyetleri gibi iyileştirmeler ile
operasyon maliyetlerini azaltarak şirket karlılığı
verimliliğini artırabilirler.
Kurumsal sürdürülebilirlik vizyonunun
benimsenmesi hem şirket çalışanlarının
motivasyonun artmasını hem de nitekli iş
gücünün şirkete çekilmesini sağlar.
Günümüzde tüketicilerin %72’si şirketlerden çevreyi
korumalarını ve doğaya sahip çıkmalarını
beklemektedir.⁴ Dolayısıyla, kurumsal sürdürülebilirlik
stratejilerini operasyonlarına entegre eden şirketler
tüketici beklentilerini daha iyi karşılayabilir.

 

Şirketler Sürdürülebilirliğe Nasıl Katkı Sağlayabilir 

 

Ekolojik

 

- Enerji tasarrufu sağlayan çözümleri operasyonlara entegre ederek.

- Üretimde yenilenebilir kaynaklar kullanarak.

- Karbon ayak izini azaltarak.

Sosyal


- Çevresel ve toplumsal konulara odaklanan eğitim, etkinlik ve projeler ile tüm paydaşlar arasında sürdürülebilirliğe yönelik bir bilinç yaratarak.

- Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan sosyal sorumluluk çalışmaları içerisinde yer alarak.

Ekonomik

 

- Çevreyi, iklim krizini ve biyoçeşitliliği iyileştiren projelere kaynak ayırarak.

- Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan Ar-Ge ve İnnovasyon çalışmaları yaparak.

- Sürdürülebilir finans yaklaşımını benimseyerek.

 

Şirketler İçin Sürdürülebilirliğin İlk Kuralı: Enerji Tasarrufu

 

Şirketler, üretimde yenilenebilir kaynaklar kullanmak, enerji tasarrufu sağlamak, karbon ayak izini azaltmak, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları yapmak gibi bir çok farklı yöntemle sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilirler.

 

Bu noktada, tüm operasyonlarda uçtan uca enerji tasarrufu sağlamak, şirketler için en etkili ve kolay uygulanabilir sürdürülebilirlik yöntemi olarak öne çıkmaktadır.

 

Enerji tasarrufu, elektriğin daha verimli ve ideal bir şekilde tüketilmesi olarak tanımlanabilir. Şirketlerin operasyonlarını yürütürken enerji tasarrufu sağlaması sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından çok önemli bir konudur çünkü gerektiğinden fazla enerji kullanmak hem şirketlerin enerji tüketim maliyetinin artmasına hem de doğadaki enerji kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır.

 

Bu nedenle, tüm şirketler elektrik tüketiminin azalmasını sağlayacak sürdürülebilirliğe katkı sağlayan enerji tüketim çözümlerine ihtiyaç duymaktadır. Operasyonların bir kısmında ya da bazı bölümlerinde enerji tasarrufu sağlamak, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda, tüm operasyonlarda uçtan uca enerji tasarrufu sağlayan IoT teknolojileri ön plana çıkmaktadır.

 

Vodafone Business Red Enerjinin sunduğu son teknoloji IoT çözümleri ile nasıl sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu hedeflerinize ulaşabileceğinizi keşfetmeden önce, gelin IoT teknolojisinin ne olduğunu ve şirketlere nasıl fayda sağladığını öğrenelim.

 

IoT - Nesnelerin İnterneti Nedir?

 

Nesnelerin İnterneti olarak da adlandırılan IoT teknolojileri, bugüne kadar operasyonel süreçlere yönelik tasarlanan en heyecan verici teknolojilerden biridir.

 

Nesnelerin İnterneti (IoT), internet üzerinden diğer cihazlar ve sistemler ile veri alışverişinde bulunmak amacıyla kurulan sensör, yazılım ve donanımların uçtan uca bir ağ içerisinde olmasını sağlayan önemli bir teknoloji çözümüdür.

 

Günümüzde IoT, sektörleri fark etmeksizin tüm şirketlerin operasyonlarına dahil edebileceği verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlayan bir teknoloji olarak ön plana çıkmıştır. 

 

İngiltere İklim Kriziyle Mücadele Etmek İçin IoT Teknolojisini Nasıl Kullandı? 

 

Vodafone İngiltere, birleşik krallık çevre, gıda ve kırsal ilişkiler dairesi ve orman araştırmaları dairesi ile birlikte, ormanların küresel ısınma ile mücadelede oynadığı rolü ortaya çıkarmak için IoT teknolojilerinin kullanımını temel alan bir proje geliştirdi.

 

 

Proje kapsamında, Vodafone’un IoT teknolojileri, İngiltere’de ulaşımın uzak ve maliyetli olduğu ormanlardaki ağaçlara entegre edildi. Bilim adamları, IoT sensörleri ile bu ormanlara ait verilerileri uzaktan takip ederek, ağaçların atmosferdeki karbonu nasıl alıp sakladığına ilişkin önemli veriler elde etti. Ayrıca, IoT teknolojisinin özel sensörleri sayesinde ormanlardaki nem, sıcaklık ve toprak tipine ilişkin önemli veriler de ölçülebildi. Böylece, bilim adamları iklim krizi ile mücadeleyi kolaylaştıracak bir çok farklı veri elde etti.

 

Elbette IoT teknolojisinin şirket, kurum ve kuruluşlara sağladığı faydalar sadece veri elde etmek ile sınırlı değil. Farklı sektör ve kullanım alanlarına entegre edebilen IoT sistemleri, operasyon süreçlerinde enerji tüketiminin azaltılmasından cihazların uzaktan kapatıp açılmasına kadar birçok farklı çözüm sunuyor. 

 

İklim krizi ile mücadele sürecinde bireysel ağaçların iklim değişikliği üzerindeki etkisini ölçmek kritik bir öneme sahiptir. Bu yenilikçi ve işbirlikçi proje, bize ormanların etkileri ile ilgili daha fazla veri elde etme imkanı sağlıyor.

Matthew Wilkinson - Birleşik Krallık Orman Araştırmaları Dairesi, Bilim İnsanı

 

IoT Teknolojisinin Şirketlere Faydaları 

 

Günümüzde IoT teknolojileri, dijital dönüşümün merkezinde yer alarak şirketlerin geleceğe hazırlanmasını sağlamakta. IoT teknolojisini kullanan şirketler, operasyonlarını daha verimli ve akıllı hale getirerek sürdürülebilirliğe katkı sağlarken aynı zamada hızlı ve güvenli veri akışı da sağlayabilmektedir. IoT teknolojisinin şirketlere sunduğu faydalar bununla sınırlı değil:

 

 • Dijital dönüşüme hızlı ve etkili bir şekilde adapte olmak
 • Değişen sektör koşullarına hızla adapte olabilme yetisi
 • Tüm operasyonların baştan sona ölçülebilmesi ile operasyonel verimin artması
 • Veri temelli stratejilerin geliştirilmesi
 • Enerji tasarrufu sayesinde maliyetlerin azalması

 

IoT teknolojileri sayesinde şirketler, operasyonlara ait önemli veriler elde edebiliyor. Şirketler, IoT teknolojisinin sağladığı verilerin ışığında stratejiler geliştirerek değer yaratabiliyor. 

Sigorta Şirketi - DirektörH

 

Sürdürülebilirlik ve Enerji Tasarrufu Sağlayan IoT Teknolojisi: 

Vodafone Business Red Enerji 

 

Vodafone Business Red Enerji, kurulan donanımlar ile elektrik tüketimi bilgisini toplayan, gateway aracılığı ile toplanan verinin merkezi yazılıma iletilmesini sağlayan ve bu verinin anlık ya da geçmişe yönelik olarak raporlanması, alarmlar oluşturması, karşılaştırma yapması, kullanıcıyı bilgilendirmesi ve uzaktan kontrol edilmesini tek ekrandan sağlayan uçtan uca tasarlanmış bir IoT çözümüdür.

 

Vodafone Red Enerji ile Enerji Tüketiminizi Takip Edin  

 

IoT teknolojileri ile enerji tüketiminin takip edilmesi, şirketlerin enerjiden tasarruf etmesini sağlayan en önemli yöntemlerden biridir. Vodafone business Red Enerjinin IoT teknolojisini kullanan şirketler, şubelerine ve cihazlarına ait elektrik tüketim miktarını anlık olarak takip edebilir. Elektrik tüketim miktarının takip edilmesi, şirketlere bir çok farklı fayda sağlar;

 

 • Aktif ve reaktif enerji tüketim miktarının takip edilebilmesi
 • Enerji maliyetlerinin azalması
 • Reaktif enerji cezalarının önüne geçilmesi
 • Şubeler ya da cihazlar arasında karşılaştırma yapılması
 • Enerji verimliliğinin artması 

 

Vodafone Red Enerji Nasıl Çalışır? 

 

 • Gateway aracılığı ile sahadan toplanan veriler Vodafone Veri Merkezindeki web tabanlı yazılıma gönderilir.
 • Mobil uyumlu web arayüz üzerinden anlık ve geçmişe yönelik izleme, raporlama yapılır.
 • Enerji analizörü ile anlık enerji tüketim ölçümü yapılır, istenmeyen enerji tüketim noktaları tespit edilir. Kaçak arıza gibi durumlarda merkeze alarm gönderilir.
 • Sensörler aracılığıyla ortamın anlık sıcaklık-nem takibi yapılır. Hava kalitesi izlenir.
 • Mobil uyumlu web arayüz üzerinden anlık ve geçmişe yönelik izleme, raporlama yapılır.
 • Aç-kapa yönetim modülü sayesinde iklimlendirme, havalandırma, aydınlatma gibi sistemlere ait cihazlar uzaktan kontrol edilir. Bu cihazlar belirlenen açma - kapama senaryolarına göre otomatik ya da manuel olarak yönetilebilir.

 

Vodafone Red Enerji ile Yapabileceklerinizin Sınırı Yok 

 

Operasyonlarınıza ait enerji tüketim bilgisini anlık olarak takip edin Havalandırma, aydınlatma ve soğutma gibi donanımların kontrolünü tek bir ekran kullanarak uzaktan gerçekleştirin
Elektrik tüketen kaynaklarınızı doğru yöneterek enerji tüketimini azaltınSürdürülebilirlik raporu sayesinde karbon ayak izini hesaplayın
Şubeler ve cihazlar arası enerji tüketimini karşılaştırınŞirketinize ait aktif ve reaktif enerji tüketim değerlerini takip edin
Alarm sistemleri ile istenmeyen enerji tüketim noktalarının önüne geçinAylık %30'a kadar enerji tasarrufu* sağlayarak elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürün

 

4 Adımda Şirketinizin Sürdürülebilirlik Hedeflerini Gerçekleştirin

 

Şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için şirket çalışanlarını bu sürece hazırlamak ve önceden planlama yapmak çok önemlidir. Şirketlerin, operasyonlarının çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını temel alan planlar hazırlaması ve bu planları doğru sürdürülebilirlik stratejileri ile geliştirmesi gerekmektedir. 

 

Vodafone Business Red Enerji olarak, şirketinize sürdürülebilirlik hedeflerinizi gerçekleştirme sürecinde destek olmak istedik. 4 basit adımda sürdürülebilirlik hedeflerinizi nasıl başarabileceğinizi keşfedin..

 

1. Adım: Vizyon Belirleme 

 

Uygun vizyonu belirlemek ve bu vizyonu tüm paydaşlara en doğru şekilde iletmek sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayan ilk ve en önemli adımdır.

Şirketler, sürdürülebilirlik vizyonunu belirlerken ekolojik, toplumsal ve sosyal fayda sağlayacak değerler belirlemeli ve bu değerleri, yarattıkları fırsatlar ve riskler açısından detaylı olarak değerlendirmelidir.

 

Sürdürülebilirlik prensiplerine dayanan bir vizyona sahip olmak hem şirketlerin yeni amaç ve hedeflerinin oluşmasını hem de şirket içerisindeki motivasyon ve bağlılığın artmasını sağlar. Doğru bir sürdürülebilirlik vizyonuna sahip olan şirketler, toplum ve diğer kuruluşlar tarafından da daha çok desteklenir.

 

2. Adım: Analiz

 

Şirketler, sürdürülebilirlik vizyonu geliştirdikten sonra, şirketin mevcut durumda sürdürülebilirliğe ne kadar katkı sağladığını analiz etmelidir. Şirketlerin operasyonlarında ve iş süreçlerinde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak iyileştirebilir noktaları belirlemesi ile doğru sürdürülebilirlik stratejileri geliştirilerek uygulamaya geçirilebilir.

 

3. Adım: Strateji Geliştirme

 

Şirketlerin, vizyonu belirledikten ve sürdürülebilirlik durumunu analiz ettikten sonra sürdürülebilirleğe katkı sağlayan stratejiler belirlemesi gerekir. Bu stratejiler belirlenirken analiz süreci sonrasında ortaya çıkan sonuçlar temel alınmalıdır. Böylece, şirketler sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak çözümleri belirleyebilirler.

 

Operasyonlara enerji tüketimini azaltacak çözümlerin entegre edilmesi bu sürece örnek olarak verilebilir. Enerji kaynaklarının hızla tükendiği günümüz dünyasında şirketlerin operasyonlarını enerji verimliliğini artıracak stratejiler ile desteklemesi hem sürdürülebilir bir gelece katkı sağlayacak hem de şirketlerin verimliliğini artıracaktır.

 

4. Adım: Uygulama

 

Sürdürülebilirlik hedefine ulaşmanın son adımı,tüm paydaşların süreçten haberdar edilerek belirlenen sürdürülebilirlik stratejilerinin uygulanmasıdır.

 

Bu nedenle, sürdürülebilirlik çözümlerini uygulamadan önce şirketinizin birimlerini, çalışanlarını ve paydaşlarını bu çözümlerden haberdar etmeniz ve tüm şirketi işbirliğine teşvik etmeniz gerekmektedir. 

 

Vodafone Business Red Enerji ile Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşmak Mümkün!!

 

Daha önce de bahsedildiği gibi, enerji tasarrufu, şirketlerin sürdürülebilir hedeflerini başarmasını sağlayan en etkili ve en kolay yöntemlerden biridir. Vodafone Business’ın sunduğu Red Enerji çözümleri ile şirketler aylık %30’a kadar enerji tasarrufu* sağlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilirler.


Vodafone olarak, vizyonumuz gereği tüm iş ortaklarımıza sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak doğal kaynaklarımızı korumayı ve desteklemeyi amaçlıyoruz. Vodafone Red Enerjinin IoT çözümleri ile şirketinizi sürdürülebilirlik hedeflerinden uzaklaştıran enerji tüketim noktalarını tespit edebilir, uzaktan kontrol, elektrik tüketim takibi, şubeler arası karşılaştırma gibi Red Enerji çözümleri ile şirketinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

 

Ayrıca, Vodafone Business’ın Red Enerji çözümüne ek olarak sunduğu sürdürülebilirlik raporu ile karbon emisyonunuzu hesaplayabilir, şirketinizin operasyon sürecinde doğayı nasıl etkilediğini öğrenebilirsiniz.

 

Vodafone Business Red Enerjinin kolay kullanım özelliği sunan arayüzü, şirketlerin herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç olmadan enerji tüketim verilerinin takip ve kontrol edilmesini sağlar. Siz Vodafone Business Red Enerji ile şirketinizin operasyonlarına ait enerji tüketim verilerini öğrenebilir, Red Enerjinin IoT çözümleri ile şirketinizin verimliliğini ve sürdürülebilirliğe katkısını artıracak stratejiler belirleyebilirsiniz.

 

Şirketinize Özel Atanan Teknoloji Danışmanı Sayesinde Zaman Kaybetmeden Temsilcinize Bağlanır, Tüm Taleplerinizi Anında İletebilirsiniz.Verileriniz Türkiye de Yer Alan Vodafone Business Veri Merkezinde Güvenle Saklanır, İşiniz Kesintisiz Devam Eder.Kolay Kurulum, Kullanıcı Dostu Arayüz, İhtiyaca Göre Şekillenen Paket İçeriği ve Aylık Ödeme Seçenekleri ile Hemen Kullanmaya Başlayabilirsiniz.

 

Siz de Vodafone Business Red Enerjinin uçtan uca tasarlanmış IoT teknolojisini keşfedin, şirketinizin verimliliğini arttırırken sürdürülebilirliğe de katkı sağlayın! 

 

*test koşullarında geçerlidir

 

 1. Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, United Nations, 2022.
 2. The Causes of Climate Change, Nasa, 2020.
 3. Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’, United Nations, 2019.
 4. IoT Spotlight Report, Vodafone, 2020.
 5. How connected forests are helping fight climate change, Vodafone, 2021.
 6. irketler İçin Sürdürülebilirlik Rehberi, Borsa İstanbul, 2020.
 7. 100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi, SKD Türkiye, 2016.
 8. Alice Wood, Sustainability: Why it is good for business, 2021.
 9. Transforma Insights, 2020-È030 Global IoT Forecast Report, 2021.
 10. John Canali, IoT’s Role in Sustainability, 2021.
 11. Tilly Gilbert, Telce Roadmap to Net - Zero Carbon Emissions; Why, When and How, 2021. 
KEŞFET