Vodafone Süper İnternet

Yükleniyor

Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası

Bu kampanya sona ermiştir.

Vodafone Çiftçi Kulübü, çiftçinin en zor gününde de yanında

Vodafone Çiftçi Kulübü, çiftçinin kara gün dostudur, onu ve ailesini zor zamanlarda yalnız bırakmaz. Cep Çiftçi tarifelerinden birine abone olan, 18-70 yaş arasındaki tüm Vodafone Çiftçi Kulübü üyeleri, ferdi kaza sigortası sahibidir ve ERGO Sigorta tarafından 10.000 TL teminatla sigortalanırlar. Üstelik, tüm bu ayrıcalıklı sigorta hizmeti için hiçbir ek ücret ödemezler.

Sigorta Süresi

Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası 1 yıl süre ile geçerlidir ve poliçe başlama tarihi itibari ile öğlen 12:00’de başlar, poliçe bitiş tarihi itibari ile öğlen 12:00’de sona erer. Cep Çiftçi tarifelerindeki abonelerimiz, abonelik başlangıçlarının veya tarifeye geçişlerinin bir sonraki takvim ayından itibaren sigorta kapsamına alınırlar, tarifeden herhangi bir sebeple ayrılmaları durumunda sigortaları da sona erdiriir.

Coğrafi Sınır

Afganistan, Irak ve İran haricinde tüm dünyada geçerlidir.

Bu sigorta bakımından KAZA tabirinden maksat, ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında vefat etmesi veya bedensel bir arızaya maruz kalması durumudur.

Hangi haller kaza sayılmaz?
a) Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,
b) Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
c) Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,
d) Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
e) Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icabettirmediği cerrahi; müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.
Aşağıdaki haller sigortadan hariçtir:
1) Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
2) Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
3) Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
4) Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
5) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
6) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
7) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak
8) Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir.
9) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
10) Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
11) Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
12) Her nevi spor müsabakalarile sürat ve mukavemet yarışları,
13) Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş,
14) Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması,
15) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.

A) Vefat Teminatı: Sigortalılardan birinin poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile; derhal ya da kaza tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Sigortalı’nın vefat etmesi halinde, poliçede belirtilen Kazaen Vefat Tazminatı Sigortalıların menfaattarına veya kanuni hak sahiplerine ödenir.

B) Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalılardan birinin poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette tesbitini takiben, daimi maluliyet tazminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki oranlar nispetinde sigortalının kendisine ödenir.

 • Tazminat talepleri, olay tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sigorta şirketine bildirilmelidir.
 • Evrakları tamamlanan dosyaların değerlendirmesi 3 iş günü içinde tamamlanır.
 • Onaylanan tazminat miktarı kişinin eksiksiz olarak sigorta şirketine iletilen hesap numarasına onaylama tarihini izleyen ilk ödeme tarihinde havale yapılır.

  Teminat çeşitlerine göre istenilen evraklar ise aşağıdaki gibidir;
  Vefat için gerekli evraklar:
  - Varislerden biri tarafından yazılmış, açık adres ve iletişim telefon numaralarının yazılı olduğu imzalı bir talep,
  - Ölüm tutanağı
  - Vefat eden kişiye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü tarafından verilir),
  - Gömme izin kağıdı (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilir),
  - Vefat nedenini açıklayan doktor raporu,
  - Veraset ilamı,

  Vefatın Kaza sonucu olması durumunda;
  - Kaza Zaptı (Emniyet müdürlüğü veya Jandarma tarafından verilir),
  - Adli tıp raporu,
  - Gaiplik yani kayıp olmak durumunda mahkemece verilen Gaiplik Kararı

  Maluliyet için gerekli evraklar:
  - Kişinin kendisinden alınmış olan, olay anının ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiğini açıklayan ayrıntılı imzalı beyan,
  - Muayene raporu,
  - Yapılan tüm tetkikler ve sonuçları varsa ameliyat sonucu raporu,
  - Maluliyet oranını gösteren tam teşekküllü hastane raporu


  Hasar tarihinde 18 yaşından küçük veya 70 yaşından büyük sigortalılar tazminata hak kazanamayacaklardır.

Vodafone Cep Çiftçi tarifelerindeki abonelerimiz, abone başlangıçlarının veya tarifeye geçişlerinin bir sonraki takvim ayından itibaren sigorta kapsamına alınırlar, ayrıca bir üyelik işlemi yapmalarına veya ücret ödemelerine gerek bulumamaktadır. Tarifelerden herhangi bir nedenle ayrılan abonelerin sigortaları da sona erdirilir.Her takvim ayının ilk iki haftasında Vodafone, sigortalanmaya hak kazanan abonelerin Ad/Soyad, Yaş ve TC Kimlik Numara bilgisini ERGO Sigorta yetkilisine iletir. Herhangi bir nedenle sigortanızı iptal ettirmek isterseniz, Vodafone Müşteri Hizmetlerini (0 (542) 542 00 00) aramanız durumunda Sigortanız takip eden takvim ayında iptal edilecektir.